Studium Wykonalności Projektu ukończone!

<< wróć

Końcówka 2017 roku była bardzo owocna w postępy prac nad projektem szpitala. W grudniu minionego roku Uniwersytet Medyczny w Poznaniu złożył do Ministerstwa Zdrowia Studium Wykonalności dla projektu budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.

Studium wykonalności jest obszernym dokumentem, który szczegółowo i rzeczowo opisuje kluczowe rozwiązania i argumenty, dlaczego szpital powinien powstać w Poznaniu. Już w słowie wstępnym Rektor prof. Dr hab. Andrzej Tykarski podkreśla realną potrzebę budowy szpitala:

„Leczymy pacjentów nie tylko z Poznania i Wielkopolski, ale terenu północno-zachodniej Polski, stanowiąc wiodący ośrodek medycyny w wielu dziedzinach. Szpitale kliniczne stanowią podstawową bazę praktycznego nauczania naszych studentów – przyszłych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i fizjoterapeutów. Ta służba na rzecz dobra wspólnego wymaga jednak adekwatnej do potrzeb infrastruktury. Nasze szpitale zlokalizowane są w kilku miejscach w Poznaniu, w większości w zabytkowych budynkach, które ponadto w części nie są własnością uczelni.”

W złożonym dokumencie dokonano oszacowania nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji. Studium wykonalności odnosi się do szczegółowej analizy zasadności projektu mając na względzie potrzeby grupy docelowej.

W dokumencie czytamy:

„Realizacja budowy Szpitala wpisuje się Mapę potrzeb zdrowotnych dla województwa wielkopolskiego oraz Priorytetów zdrowotnych dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa wielkopolskiego. Baza łóżkowa Szpitala zakłada dostosowanie do trendów epidemiologicznych, a także rozwój opieki ambulatoryjnej poprzez przeniesienie ciężaru z leczenia szpitalnego do ambulatoryjnych i jednodniowych form udzielania świadczeń. Idea Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego wpisuje się w sieć szpitali oraz skoordynowaną opiekę zdrowotną.”

Budowa szpitala jest ważna dla regionu zachodniej Polski, ale ma bardzo duże znaczenie dla polityki finansowej i gospodarczej kraju.

„Planowana do realizacji inwestycja utworzenia Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego określona w programie wieloletnim ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia polityki finansowej i gospodarczej kraju. Poza tym program wieloletni będzie szczególnym instrumentem ukierunkowanym na realizację zadań o strategicznym charakterze, z którym wiązać się będą znaczące koszty jak również długoterminowe przedsięwzięcia obejmujący złożony obszar działań. Określona w planie wieloletnim inwestycja będzie nie tylko zgodna ale też przyczyni się do realizacji celów z zakresu zdrowia, przyjętych w strategiach na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.”

Musimy pamiętać również, że budowa zlokalizowanego w jednym ośrodku wysokospecjalistycznego szpitala – obejmującego pełny zakres świadczeń z diagnostyki i terapii, będzie jednoczenie nie tylko lecznicą ale również posłuży do wykorzystania wiedzy i potencjału intelektualnego pracowników nauki i zapewni właściwą infrastrukturę dydaktyczną.

<< Poprzednia aktualność Następna aktualność >>